Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – e-shop
Obchodní podmínky společnosti MARK VALA s. r. o., IČ 072 14 481, se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, vedena u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 106 889 pro prodej zboží a zejména poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tisknuvbrne.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MARK VALA s. r. o., IČ 072 14 481, se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, vedena u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 106 889 (dále jen „MARK VALA“ nebo „Dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi společností MARK VALA a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele služeb (dále jen „Smlouva“). Internetový obchod je společností MARK VALA provozován na internetové adrese www.tisknuvbrne.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti MARK VALA umístěné na adrese www.tisknuvbrne.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4. Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1. 5. Objednávka tisku (všech produktů z nabídky) je závazná. Pokud nebude objednávka/zakázka zákazníkem vyzvednuta nebo převzata, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na výrobu (spotřeba papíru, průjezdy tiskovým strojem, práce za konečné zpracování atd.), doručení zboží a manipulační poplatek ve výši celkové hodnoty objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.
1. 6. Objednávku lze bezplatně zrušit max. do 1 hod. po objednání. Pokud objednávku zrušíte později a tato je již v procesu zpracování, mohou Vám být účtovány náklady za její marné zpracování. V případě, že je objednávka v procesu tisku, tak zrušení již v žádném případě není možné.
1. 7. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou právně vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených!

2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy
2.1. Společnost MARK VALA je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
2.2. Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.3. Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4. Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).
2.5. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce společnosti MARK VALA, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky společnosti MARK VALA, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.
2.6. Není-li dohodnuto jinak, společnost MARK VALA poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou společnosti MARK VALA platnou v den odeslání objednávky zákazníkem.
2.7. Předmětem plnění na základě Smlouvy je objednávka služeb, které je uvedeno v objednávce zákazníka a následně potvrzeno v závazném potvrzení objednávky ze strany společnosti MARK VALA, kterým se uzavírá Smlouva. Základní informace o cenách jednotlivých nabízených služeb jsou dostupné na www.tisknuvbrne.cz, přičemž tyto jednotkové ceny jednotlivých služeb jsou pouze orientační, neboť konečná celková cena služeb se většinou skládá z více položek a závisí na konkrétní objednávce, a proto může být přesně a závazně společností MARK VALA stanovena až na základě provedení kalkulace, kterou je možné zpracovat až po zaslání přesného zadání objednávky, včetně konkrétních datových souborů, které mají být zpracovány. V případě, že zákazník požaduje před závazným objednáním služeb zaslání kalkulace celkové ceny, zvolí si v online objednávce, volbu „Chci zaslat kalkulaci před zpracováním zakázky“, na jejímž základě společnost MARK VALA zpracuje bez zbytečného odkladu od doručení této poptávky mající charakter předběžné objednávky ze strany zákazníka prosté jakýchkoliv pochybností či nejasností ve vztahu k předmětu plnění a po upřesnění veškerých požadavků zákazníka, kalkulaci finální ceny. Kalkulace ceny bude ze strany společnosti MARK VALA odeslána zákazníkovi na jím v objednávce udanou e-mailovou adresu ke konečnému odsouhlasení ceny a potvrzení závazné objednávky ze strany zákazníka. Potvrzením ceny, resp. závazným objednáním ze strany zákazníka se považuje Smlouva za oboustranně uzavřenou.
2.8. V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má společnost MARK VALA povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.
2.9. Veškeré ceny služeb jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť společnost MARK VALA je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou společností MARK VALA zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky.
2.10. Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující. Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany společnosti MARK VALA doručeným prostřednictvím e-mailu zákazníkovi. Objednávka zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany společnosti MARK VALA se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je ve smyslu odst. 2.7 těchto obchodních podmínek, návrhem na uzavření smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany společnosti MARK VALA a Smlouva je uzavřena až akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany zákazníka, tedy závazným potvrzením této kalkulace ze strany zákazníka doručené společnosti MARK VALA.
2.8. Webové rozhraní obsahuje základní seznam služeb nabízených společností MARK VALA, a to včetně uvedení základních cen nabízených služeb, přičemž vzhledem k variabilitě nabízených služeb je výše konečné celkové ceny služeb stanovena až na základě kalkulace provedené společností MARK VALA. Základní ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti MARK VALA uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Platnost individuálních cen či podmínek je vždy uvedena v kalkulaci zaslané zákazníkovi. Veškerá nabídka služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a společnost MARK VALA není povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.
2.9. Pro objednání služeb prostřednictvím webové aplikace je postup při uzavření smlouvy následující. Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je společnost MARK VALA oprávněna objednávku odmítnout.
2.10. Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:
• objednávaných službách,
• způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení hmotného výsledku provedených služeb a
• informace o nákladech spojených s dodáním hmotného výsledku služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
2.11. Před odesláním objednávky služeb má zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Doručení objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany společnosti MARK VALA, je zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení společnosti MARK VALA, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
2.12. Společnost MARK VALA je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem objednávky služeb, bude společnost MARK VALA kontaktovat zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby.
2.13. Zákazník bere na vědomí, že společnost MARK VALA není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.
2.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.15 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za chybně udanou emailovou adresu pro doručení potvrzení objednávky. Tzn. objednávku nelze považovat za nepřijatou, když uživatel vlastní chybou nebo nepozorností uvede nepravdivé údaje.

3. Cena služeb a platební podmínky
3.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy může zákazník uhradit společnosti MARK VALA následujícími způsoby:
• v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách společnosti MARK VALA,
• v hotovosti na dobírku, nebo platební kartou v místě určeném zákazníkem v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet společnosti MARK VALA výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet společnosti MARK VALA“);
3.2. Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit společnosti MARK VALA také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb.
3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě vystavení faktury, je cena splatná nejpozději do 14 dnů od jejího vystavení.
3.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti MARK VALA.
3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost MARK VALA ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost MARK VALA je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost MARK VALA zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb případně v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
3.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad vystavuje provozovatel po uhrazení ceny, ať už bezhotovostně či v hotovosti a zasílá jej výhradně v elektronické podobě na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl ve formuláři objednávky.
3.7 V případě, že zákazník nezaplatí řádně, včas a v termínu splatnosti jakoukoli fakturu prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat, počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené části ceny díla do zaplacení. Uplatní-li prodávající uvedený nárok, není zákazník oprávněn úhradu smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení bezdůvodně odmítnout. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která máza následek placení smluvní pokuty.
4. Odstoupení od smlouvy
4.1. Kromě příkladů uvedených v občanském zákoníku může být tato Smlouva ukončena jedním z následujících způsobů:
a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
b) písemným odstoupením některé ze smluvních stran pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou, zejména v následujících případech:
(i) Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel pro tuto součinnost stanoví,
(ii) Zákazník poruší povinnost hradit včas cenu způsobem dohodnutým v objednávce
(iii) Dodavatel poruší povinnost ze Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník poskytnul v písemném upozornění na porušení smluvní povinnosti,
(iv) je druhá strana v likvidaci nebo vůči jejímu majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. O této skutečnosti je taková smluvní strana povinna neprodleně podat druhé smluvní straně informaci.
c) ukončení Smlouvy v souvislosti s platební schopností: Pokud Zákazník nedodrží platební podmínky stanovené těmito OP, je Dodavatel oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro Zákazníka až do splnění všech předcházejících závazků vůči dodavateli ze strany Zákazníka. Pozastavením dodávek Smlouva nezaniká. Pokud Zákazník neuhradí všechny své dřívější finanční závazky ze Smluv vůči Dodavateli ani ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí původně sjednaného termínu splatnosti, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno, odstoupit a zároveň vyúčtovat Zákazníkovi náhradu škody (to je úhradu všech nákladů a ušlého zisku spojených s neplněním ze strany Zákazníka).
5.1.2 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.
5.1.3 V případě zániku Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky Smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. V případě, že k zániku Smlouvy dojde v průběhu plnění některé dílčí objednávky, jsou smluvní strany povinny postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody, tj. jsou povinny učinit všechny nezbytné úkony a opatření ke splnění sjednaného plnění, nedohodnou-li se jinak.
4.5. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již společnost MARK VALA na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit společnosti MARK VALA poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.6. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

5. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží
5.1. Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.
5.2. Je-li společnost MARK VALA podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je společnost MARK VALA oprávněna požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.
5.4. Zákazník nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla/zboží nebo jeho části toto dílo/zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho parametry, zda odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost provedení a obal.
5.4. Možnosti doručení jsou následující:
• Doručení zboží na výdejní místa, a to na adrese Josefská 516/1 v Brně, kde je zároveň provozovna společnosti či na výdejním místě na adrese Srbská 53, Brno, Královo Pole v prodejně Hračky a papírnictví U Dafiho.
• Rozvoz po Brně na Vámi zadanou adresu v poznámce u objednávky, a to za cenu uvedenou při výběru dopravy v objednávce na webové stránce.
5.5. Termíny expedic u jednotlivých produktů jsou udávány jako předpokládané. Vyhrazujeme si právo termín expedice změnit nebo upravit. O této skutečnosti je vždy zákazník informován.
5.5 Pokud dojde k prodlení prodávajícího s dodáním díla/zboží (i jeho části), je zákazník oprávněn požadovat po prodávajícím dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zhotovovaného díla/zboží, za každý kalendářní den prodlení do dne dodání. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce nevzniká v případě, že prodlení prodávajícího je způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele, tzv. vyšší mocí, jednáním samotného zákazníka případně je-li zákazník na možnost prodlení písemně (postačí emailem) upozorněn s uvedením důvodu.
5. 6. Zákazník bere na vědomí, že veškerá dodaná tisková data v rámci objednávky, jsou automaticky námi kontrolována. V případě, že jsou tato data nekorektní a tím pádem nepoužitelná pro tisk (snížená kvalita, texty příliš do krajů, bez spadávky atd.), posouvá se termín expedice dokud nejsou tato data opravena ze strany zákazníka nebo po vzájemné domluvě naším pracovníkem. Tzn. udávaný termín expedice začíná běžet, jakmile jsou tisková data plně použitelná pro tisk. V případě prodlevy s opravou dat ze strany zákazníka NELZE termín expedice dodržet ani garantovat!
6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád
6.1. Společnost MARK VALA odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).

6.2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost MARK VALA nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost MARK VALA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6.3. Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.

6.4. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

6.5 Zákazník je proto plně odpovědný za to, že všechna grafická, literární a jiná díla, která předal Dodavateli za účelem tisku nebo splnění jiných závazků ze Smlouvy. Zákazník dále prohlašuje, že použitím jím dodaných výrobních podkladů k provedení díla a jejich zpřístupněním či rozšiřováním nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, ani nebudou porušeny právní předpisy.

6.6. Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v předchozím odstavci. Zákazník se zejména zavazuje, že uhradí Dodavateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Dodavateli vzniknout v souvislosti s tiskem či distribucí výrobku z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

6.7. Dodavatel neodpovídá za případné nároky třetích osob vůči Zákazníkovi z důvodu neoprávněného zásahu do autorských práv, nekalé soutěže (např. nároky odůvodněné nebezpečím záměny s materiály třetí osoby), nebo z jiných obdobných důvodů, zvláště pokud se řídil při zhotovování grafického návrhu pokyny Zákazníka a vycházel z jeho podkladů.

6.8. Společnost MARK VALA rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 20 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost MARK VALA se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.9. Společnost MARK VALA odpovídá zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše do výše dvojnásobku ceny služeb/zboží bez DPH, stejně tak i zákazník. Nad takto omezený rozsah náhrady škody není žádná se stran povinna škodu uhradit, ledaže šlo o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

6.10. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží je ve shodě se smlouvou, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby digitálního, ofsetového a velkoplošného tisku tj. diametrální odlišnosti v barevnostech, chyby v rastrech a další. Vadami se nerozumí typografické chyby v textech a chyby při elektronickém návrhu produktů, které nebyly zákazníkem dostatečně zkontrolovány a byly následně odeslány v objednávce provozovateli jako správné (potvrzení o správnosti vložených údajů). Za vady se dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a reálnou tiskovinou. Tolerance při konečném zpracování tj. primárně ořezu je dána technologicky a to 2 mm u vizitek, letáků, plakátů a dalších tiskovin ze sekce “Ostatní tiskoviny” a 1 – 2 cm u produktů ze sekce “Velkoplošný tisk”. Doporučujeme dodržovat ochranou zónu = grafiku a texty neumisťovat blíže než 3 mm od čistého formátu okraje tiskoviny.
6.11. Snížená kvalita výrobních podkladů poskytnutých Zákazníkem se může přiměřeným způsobem snížit kvalitu plnění ze strany Dodavatele, aniž by to představovalo vadu díla.

6.12. Odchylky od očekávání barevnosti nebudou pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace.

6.13. V případě, že dodané dílo bude mít vadu, je Zákazník povinen tuto vadu či vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u Dodavatele reklamovat. Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vada či vady projevují a jaká práva z vadného plnění Zákazník požaduje. Po obdržení reklamace je Dodavatel povinen do 10 kalendářních dnů písemně potvrdit její přijetí. V reklamaci uplatní Zákazník nárok z vad v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Reklamace musí být vyřízena, nejpozději do 10 kalendářních dnů po přijetí reklamace, a to i v případě, že Dodavatel reklamaci neuzná, nedohodnou-li se však smluvní strany písemně jinak.

6.14. Nároky z vad se řídí ustanoveními ust. § 2615 – 2619 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení Smlouvy nepodstatným způsobem.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně např. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků společnosti MARK VALA a který je v souladu s jeho určením.
7.3. Zákazník není oprávněn bez souhlasu společnosti MARK VALA postoupit svou pohledávku vůči společnosti MARK VALA vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.
7.4. Společnost MARK VALA není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.5. Zákazník bere na vědomí, že společnost MARK VALA nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.6. Společnost MARK VALA prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany společnosti MARK VALA zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.
7.7. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit společnosti MARK VALA veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení společnosti MARK VALA vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady společnosti MARK VALA spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
7.8. Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, společnost MARK VALA nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).
7.9. Společnost MARK VALA je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany společnosti MARK VALA jsou upraveny v samostatném dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webové adrese společnosti MARK VALA, a to na adrese www.tisknuvbrne.cza v tištěné podobě rovněž i na provozovně společnosti.
9. Doručování
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2. Zpráva je doručena:
9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
9.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
9.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
9.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. Výdejní místo
10.1. MARK VALA uzavřeli příkazní smlouvu, jejímž předmětem je provoz výdejního místa na adrese Srbská 53, Královo Pole, Brno v prodejně Hračky a papírnictví U Dafiho.
10.2. Na výdejním místě bude zprostředkováno předání zásilky příjemci, tj. zákazníkovi. Zásilka je doručena předáním osobě, která vystupuje jako příjemce nebo osobě jednající za příjemce. Při předání zásilky je nutno předložit průkaz totožnosti případně plnou moc pro převzetí zásilky za příjemce. Provozovatel výdejního místa nenese žádnou odpovědnost za prodlení a škodu vzniklou odmítnutím splnění požadavku prokázání totožnosti dle OP, ŘP nebo cestovního pasu a oprávnění jednat za Příjemce ze strany takové osoby. Pokud u provozovatele výdejního místa nevzniknou důvodné pochybnosti o oprávnění takové osoby jednat za Příjemce, je oprávněn bez dalšího prodlení takové osobě Zásilku předat.
10.3. Zásilka bude předána po zaplacení zásilky a prokázáním totožnosti či oprávnění jednat za příjemce.
10.4. Zákazník bude mít možnost na výdejním místě platit v hotovosti či bezkontaktně prostřednictvím platebního terminálu.
10.5. Výdejní místo neřeší případné reklamace, odstoupení od Smlouvy ani jiné problémy s předmětem uzavřené Smlouvy mezi zákazníkem a společností MARK VALA.
10.6. MARK VALA se zavazuje, že zajistí, aby zásilka byla doručena na výdejní místo řádně a včas tak, aby bylo možné jej pouze předat příjemci.
10.7. Příjemce na výdejním místě uhradí cenu zboží, společně se zbožím obdrží fakturu a jednu kopii faktur podepíše, čímž dojde ke stvrzení převzetí zboží a ta bude uložena na výdejním místě a poté dle příkazní smlouvy předána společnosti MARK VALA.
10.8. Další práva a povinnosti mezi společností MARK VALA a výdejním místem jsou stanoveny v uzavřené příkazní smlouvě.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Společnost MARK VALA je oprávněna k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost společnosti MARK VALA nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.4. Smlouva je archivována společností MARK VALA v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Zákazník má možnost v případě předchozí registrace prohlížet smlouvy i zpětně na zabezpečením informační portálu CG na adrese www.tisknuvbrne.cz.
11.5. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
11.6. Kontaktní údaje společnosti MARK VALA: adresa pro doručování Josefská 516/1 Brno-město, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty:…….. telefon ………
11.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Společnosti MARK VALA si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
11.8. Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky společnosti MARK VALA stávají pro zákazníka závaznými.

V Brně dne 7.5.2020

“Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou: www.coi.cz, adresa evropské platforma pro řešení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů je: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.”

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Podmínky ochrany osobních údajů
Vážení klienti,
tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
1. Správce osobních údajů
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem Vašich údajů je
MARK VALA s.r.o. –., IČ 072 14 481, se sídlem Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno, vedena u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka č. 106 889
Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:
• tel.: +420 733 210 780, e-mail: tisk@tisknuvbrne.cz

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.
Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• plnění právních povinností vůči státu

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

3. Osobní údaje a jejich zpracování
Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ,
2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (ta je pro nás Vašim jedinečným identifikátorem)
3. informace o službách, které Vám poskytujeme
4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů
5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
6. lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb

3.1. Zdroj osobních údajů
Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.
Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.
3.2. Doba zpracování
Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů).
Ostatní informace o zakázkách uchováváme po dobu 5 let od skončení platnosti smlouvy nebo předání zakázky, přičemž dodané podklady k jednotlivým zakázkám likvidujeme bezprostředně po předání zakázky.
Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci likvidujeme 5 let po posledním vzájemném kontaktu.
Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
3.3. Předávání dat
Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

4. Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6. Platnost
Tento dokument je platný od 7.5.2020

Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.